Rekrutacja do służby w Straży Granicznej

Nabór do służby przygotowawczej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Informujemy, że Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

prowadzi nabór do służby przygotowawczej

w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

 

UWAGA!
Nowe zasady aplikowania do służby w Straży Granicznej.

 

Od 1 stycznia 2022 roku kandydaci, którzy chcą ubiegać się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, powinni zalogować się do modułu "Nabór do służby w SG", a następnie telefonicznie ustalić termin złożenia dokumentów.

Link do modułu: https://strazgraniczna.pl/pra/work/r14,Centralny-Osrodek-Szkolenia-Strazy-Granicznej.html

 

Osoby zainteresowane ubieganiem się o przyjęcie do służby w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej proszone są o telefoniczne ustalenie terminu składania dokumentów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-14.30.

WYDZIAŁ KADR COSSG

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92
75-531 Koszalin
kom. 797 337 179 tel. 94 344 4226,  94 344 4279 ,

nabor.cossg@strazgraniczna.pl

W wyznaczonym, w trakcie rozmowy telefonicznej, terminie kandydat zgłasza się osobiście z kompletem dokumentów przygotowanych zgodnie ze wzorami zamieszczonymi w załącznikach.

 

WYMAGANIA

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;
 • o nieposzlakowanej opinii;
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystająca w pełni z praw publicznych;
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • mająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunku tego nie stosuje się do kobiet oraz absolwentów szkół wyższych);
 • która pozytywnie zaliczy procedurę kwalifikacyjną.

 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

I ETAP POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Postępowanie zaczyna się poprzez osobiste złożenie podania do Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z prośbą o przyjęcie do służby przygotowawczej, do którego dołącza się dokumenty przedstawione poniżej:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w SG (kwestionariusz wypełniamy odręcznie, czytelnie, pismem drukowanym, bez żadnych skreśleń, pełnymi zdaniami; odpowiedź „TAK” lub „NIE” nie jest odpowiedzią wyczerpującą);
 • dwie aktualne kolorowe fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego;
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • kserokopii paszportu, o ile kandydat go posiada (strona personalna oraz strony z adnotacjami dotyczącymi wyjazdów);
 • kserokopię książeczki wojskowej (o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową; kserujemy strony z adnotacjami, a w przypadku kandydatów ze średnim wykształceniem – informację o przeniesieniu do rezerwy) albo legitymacji służbowej żołnierza zawodowego i aktualnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 • kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile dotyczy to kandydata;
 • kserokopii aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wydanego nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami licząc od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby (dotyczy wyłącznie kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych uznawane w SG);
 • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne;
 • kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata;
 • kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata;

Wszystkie kserokopie (w naturalnej wielkości) muszą być na formacie A-4 (każdy dokument osobno). Kandydat może także przedłożyć dokumenty potwierdzające jego dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe lub naukowe oraz opinie polecające.

Składając podanie, kandydat przedkłada do wglądu:

 • oryginały dokumentów wcześniej wymienionych;
 • posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych, o ile poświadczenie takie posiada;
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

etap postępowania składa się z:

 1. Przeglądu i sprawdzenia kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz dokonania wstępnej oceny spełniania przez kandydata wymagań ustawowych.
 2. Wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej w szczególności ocenić umiejętność autoprezentacji, poprawność w formułowaniu myśli, umiejętność nawiązywania kontaktu, poziom elokwencji, a także poznać zainteresowania kandydata, zakres kwalifikacji zawodowych i posiadanej wiedzy o Straży Granicznej oraz motywację do podjęcia służby.
 3. Badania psychologicznego określającego predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata.

Ponadto, kandydat zostaje poddany postępowaniu sprawdzającemu, którego celem jest ustalenie, czy ww. daje rękojmię zachowania tajemnicy - stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych. W tym celu kandydat składa ankietę bezpieczeństwa osobowego.

Negatywny wynik jednego z elementów postępowania obejmującego I etap powoduje przerwanie prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

 

II ETAP POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

II etap postępowania kwalifikacyjnego jest jednodniowy i odbywa się w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej (Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu, Centralny Ośrodek Szkolenia SG w Koszalinie i Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie) i składa się na niego:

 1. Testy pisemne obejmujące wiedzę ogólną oraz znajomość języka obcego.
 2. Test sprawności fizycznej.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna.

Po pozytywnym zaliczeniu II etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydat wysyłany jest do Rejonowej Komisji Lekarskiej celem ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej.

Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie o Straży Granicznej warunki do pełnienia służby w Straży Granicznej oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;
 • osiągnięcie minimum 12 punktów na drugim etapie postępowania;
 • uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez rejonową komisję lekarską;
 • ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

W trakcie trwającego postępowania kwalifikacyjnego do służby w Straży Granicznej kandydat poddawany jest badaniu psychofizjologicznemu.

 

Dodatkowe informacje

Praca w systemie jednozmianowym w godz. 7.30-15.30.
Rodzaj umowy: mianowanie na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby.

Nabór do służby odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1061) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz.U. poz. 175, z późn. zm.).

Metryczka

Data publikacji 09.11.2022
Data modyfikacji 09.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Makara
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Makara
do góry