Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego - BIP - Centralny Ośrodek Szkolenia SG

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacji została wytworzona.  Zasady i tryb  udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania uregulowane jest w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000352

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania  będących w posiadaniu Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej

I. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej (www.bip.cossg.strazgraniczna.pl), zwany dalej „BIP COSSG”;
 • udostępniona w inny sposób niż w BIP COSSG (np. zamieszczona w serwisie internetowym Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej oraz w wydawnictwach wprowadzonych do obrotu zawierających informacje publiczne);
 • przekazane na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.   

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

 w odniesieniu do informacji publicznych udostępnianych w BIP COSSG oraz serwisie internetowym:

W przypadku, gdy dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP COSSG nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje
w celu ich ponownego wykorzystywania zobowiązane są do:

 • poinformowania o źródle uzyskania informacji w postaci dopisku o treści: „Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej”,
 • poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 • udostępniania innym użytkownikom informacji wyłącznie  w pierwotnie pozyskanej formie,
 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
 • nie modyfikowania pozyskanej informacji publicznej.

 -  w odniesieniu do informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

W przypadku informacji publicznych udostępnianych na wniosek, Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej określi warunki udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekaże je wnioskodawcy. 

III. Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych lub stanowiących bazę danych 

Możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych w całości lub we fragmentach lub częściach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych dopuszczalne jest pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) oraz z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

IV. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek:

 1. Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:
  • informacja publiczna nie została udostępniona w BIP COSSG lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
  • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, albo
  • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady
   i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania będącej w posiadaniu Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej musi zawierać wszystkie dane, które są wymienione w art. 21 ust. 3 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 3. Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego na adres:

Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92

75-531 Koszalin

 

lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 64, poz. 565 z późn. zm).

Adres e-mail: komendant.cossg@strazgraniczna.pl 

4.    W przypadku niespełniania warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w  terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

5.    Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienie sprawy  do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

V. Opłata za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie wskazanym we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz inne czynniki, jakie mogą być brane pod uwagę przy wnioskach, a w szczególności:

 • koszty materiałów wykorzystanych do wykonania wydruków lub kserokopii,
 • koszty elektronicznych nośników informacji,
 • koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem informacji w celu ponownego wykorzystywania,
 • koszty przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. 

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania  lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.   

VI. Środki prawne przysługujące wnioskodawcy w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania,  określenia warunków  ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania, a także wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy.  Sprzeciw składa się do Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania  informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Straży Granicznej.
 2. Od decyzji Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania  służy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji (ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).
 3. Do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat oraz do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm. )

4.    Od decyzji ostatecznych w sprawach udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Do skarg stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu  przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym, że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę. 

Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej nie ponosi odpowiedzialności za:

 • ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny;
 • wykorzystywanie utworu lub bazy danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Komendantowi Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.

Metryczka

Data publikacji 28.03.2017
Data modyfikacji 10.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Makara
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Świtała
do góry