Ewidencje i rejestry - BIP - Centralny Ośrodek Szkolenia SG

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Urządzenia ewidencyjne i rejestry wykorzystywane w poszczególnych komórkach organizacyjnych COSSG:

- Dziennik korespondencji wchodzącej

- Dziennik korespondencji wychodzącej

- Rejestr faxów wchodzących

- Rejestr pism i faxów wychodzących

- Skorowidz rejestrów

- Rejestr  teczek

- Rejestr decyzji, wytycznych Komendanta COSSG

- Rejestr decyzji administracyjnych Komendanta COSSG
- Rejestr oświadczeń majątkowych

- Rejestry wydanych dokumentów (karty RWD)

- Książka doręczeń przesyłek miejscowych

- Wykaz przesyłek nadanych

- Ewidencja pieczęci i stempli

- Dziennik ewidencji informatycznych nośników danych

- Książka kontroli zewnętrznych
 

- Książka ewidencji znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

- Książka ewidencji legitymacji służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej

- Książka ewidencji przyjętych/wydanych legitymacji służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej

- Rejestr akt osobowych pracowników cywilnych Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej

- Rejestr akt personalnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

- Tabela ruchu stanu osobowego

- Tabela ruchu stanu osobowego pracowników cywilnych

- Obsada stanowisk etatowych – książka pomocnicza COS SG

- Rejestr kandydatów do pracy w COS SG

- Rejestr kandydatów do służby w COS SG

- Rejestr spraw dyscyplinarnych

- Rejestr decyzji i postanowień w sprawach dyscyplinarnych

- Ewidencja postępowań dyscyplinarnych i wyjaśniających

- Książka kontroli

 

- Rejestr skarg i wniosków

- Rejestr wydanych upoważnień do przeprowadzenia kontroli

- Książka meldunków podoficera dyżurnego

- Książka wychodzących z koszar

- Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Pododdziałach Szkolnych

- Wykaz ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Pododdziałach Szkolnych

- Wykaz miejsc do przetwarzania danych osobowych i sposobu ich zabezpieczania

 

- Rejestr Dowodów Materiałowych

- Rejestr Zakupów ,Dostaw , Usług i Robót Budowlanych

- Rejestr Kart Materiałowych

- Rejestr Zawartych Umów, Zamówień ,Dostaw

- Rejestr Dowodów Urządzeń Środków Trwałych

- Ewidencja Sprzedaży VAT

- Ewidencja Szkód w Służbie  Łączności

- Książka Kontowa Wydatki

- Książka Kontowa Dochody

- Książki Ewidencji Sprzętu w Użytkowaniu

- Skorowidz Alfabetyczny Kart Materiałowych

- Karty Materiałowe Ilościowo-Wartościowe

- Książki Pozostałych Środków Trwałych

- Książka Środków Trwałych

- Zestawienia Dowodów Księgowych

- Książka Przychodów i Rozchodów Pozostałych Środków Trwałych

- Książka Przychodów i Rozchodów Środków Trwałych

- Karty Druków Środków Trwałych

- Książka Kontroli Pracy Magazynu

- Dziennik ewidencji dokumentów i przepisów szyfrowych

- Dziennik korespondencji wchodzącej łączności specjalnej

- Dziennik korespondencji wychodzącej łączności specjalnej

- Dziennik ewidencji szyfrofaksów

- Książka ewidencji kart mikroprocesorowych do systemu PKI COSSG

- Dziennik wydanych kodów PIN do kart PKI

- Dziennik rejestracji wniosków certyfikatów systemu PKI

- Dziennik wydanych kart PKI

- Dziennik korespondencji jawnej Łączności specjalnej

 

- Książka wydawania materiałów eksploatacyjnych informatyki

- Rejestr kart materiałowych

- Rejestr dowodów materiałowych

- Rejestr zleceń pracy

- Rejestr dowodów urządzeń

- Skorowidz alfabetyczny kart materiałowych

- Książka sprzętu na zajęcia do celów szkoleniowych

- Książka sprzętu przyjętego do naprawy

- Książka kontroli magazynu

- Książka ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku

- Książka ewidencji sprzętu materiału w jednostce użytkującej

- Książka ewidencji sprzętu oddanego do naprawy

- Dziennik wykonawcy

 

- Rejestr kart ewidencji abonenta

- Książka meldunków dyżurnego technika

 

- Teczki akt postępowań sprawdzających

-  Rejestr teczek akt postępowań sprawdzających

- Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa

- Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

-Wykaz osób zatrudnionych lub pełniących służbę oraz wykonujących prace zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz poświadczenia bezpieczeństwa

- Rejestr osób, którym odmówiono wydanie poświadczenia bezpieczeństwa, a także wobec których podjęto decyzje o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa

 

Dokumentacja w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych w skład której wchodzą w szczególności:

- Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych

- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "ściśle tajne"

- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "tajne"

- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "poufne"

- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "zastrzeżone"

- Dziennik korespondencji –akty prawne wchodzące

- Książka ewidencji dokumentów

- Książka ewidencji wydawnictw

- Kartoteka wydanych dokumentów: skorowidz rejestrów i rejestr wydanych dokumentów

- Wykaz przesyłek nadanych

- Książka doręczeń przesyłek miejscowych

- Karta zapoznania się z dokumentem oznaczonym klauzulą „ściśle tajne”/”tajne”

- Dziennik ewidencji elektronicznych nośników danych

- Metryka elektronicznego nośnika informacji

- Rejestr protokołów brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc”

- Wykaz pomieszczeń, w których dopuszcza się przechowywanie dokumentów poza kancelarią oraz osób, które uzyskały zgodę na ich przechowywanie na czas niezbędny do wykonywania czynności służbowych

- Wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych

- Wykaz oznaczeń dokumentów według dzienników ewidencji wykonanych dokumentów prowadzonych w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej

- Wykaz depozytów

 

Dokumentacja w sprawie postępowań z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych MSWiA lub przez niego nadzorowanych w skład której wchodzą w szczególności:

- Rejestr spisów zdawczo-odbiorczych

- Spis akt przekazanych do Archiwum SG      

- Karta udostępniania

- Rejestr udostępnień

- Spis zawartości teczki/depozytu

- Przegląd dokumentów zbioru

- Spis spraw zawartych w teczce

- Karta kontrolna

- Dokumentacja w sprawie ochrony transportowanych przesyłek służbowych oraz organizacji obsługi pocztowej w Straży Granicznej

- Książka wyznaczania funkcjonariuszy poczty specjalnej  oraz funkcjonariuszy i pracowników do konwojowania, do konwojowania lub przewozu niejawnych przesyłek służbowych

- Książka doręczeń przesyłek miejscowych

- Wykaz przesyłek wydanych

- Pocztowa książka nadawcza

- Rejestr wydanych upoważnień do nadawania i odbioru przesyłek służbowych

 

- Książka ewidencji pieczęci i stempli (referentek)

- Książka ewidencji wydanych przepustek jednorazowych

- Książka ewidencji wydanych przepustek okresowych

- Książka wyznaczania f-szy do służby

- Książka ewidencji wydanych przepustek (kart dostępu)

- Książka wydawania i przyjmowania kluczy

- Książka depozytów

- Ewidencja dobowych meldunków sytuacyjnych

- Dokumentacja ochrony obiektów

- Książka wydawania (przyjmowania) broni służbowej i amunicji

- Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego

- Książka ewidencji sprzętu sekcji techniki specjalnej

- Książka ewidencji sprzętu wydziału łączności i informatyki

- Wykaz osób korzystających z depozytariusza

 

- Zbiór ankiet informacyjnych słuchaczy szkoleń kwalifikowanych

- Ewidencja szkolonych (wykaz wystawionych zaświadczeń, świadectw i dyplomów ukończenia szkolenia)

- Doskonalenie zawodowe realizowane w COSSG. Elektroniczny dziennik doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy COSSG

 

- Książka wytworzonych pomocy dydaktycznych oraz materiałów zużytych do ich wykonania

- Książka ewidencji materiałów jednorazowego użytku przeznaczonych do wykonania pomocy dydaktycznych

- Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkującej

- Książka ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku

 

- Książka ewidencji kluczy

- Książka ewidencji wydania dziennika lekcyjnego

- Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkującej

- Książka ewidencji sprzętu oddanego do naprawy

 

- Książka ewidencji  wydawnictw.

- Księga inwentarzowa księgozbioru.

- Książka ewidencji dokumentów paszportowych.

- Książka ewidencji CD, DVD, VHS, dyskietek i kaset  magnetofonowych.

- Książka ewidencji materiałów jednorazowego użytku.

- Księga ewidencji wydawnictw broszurowych.

- Ewidencja pomocnicza - zeszyt wpływu dodatków do prenumerowanej  prasy.

- Ewidencja pomocnicza - zeszyt wpływu prenumerowanych  dzienników.

- Akcesja czasopism.

- Rejestr kart ewidencyjnych wydawnictw służby topograficznej.

- Atestat na wydawnictwa służby topograficznej.

- Rejestr dowodów przyjęcia.

- Rejestr przybytków.

- Rejestr ubytków.

- Rejestr wpływów.

- Rejestr dowodów obrotów materiałowych. Broszury, płyty CD, DVD.

- Rejestr czytelników biblioteki oświatowej.

- Rejestry pomocnicze dokumentów. Skorowidz rejestrów kart czytelniczych dla słuchaczy.

- Rejestry pomocnicze dokumentów. Skorowidz rejestrów. Biblioteka szkoleniowa COS SG.

- Dokumentacja pomocnicza. Zeszyt odwiedzin czytelników w  bibliotece szkoleniowej COS SG.

- Książka wypożyczania kaset video i płyt DVD.

 

- Dziennik obsługi bieżącej.

- Dzienniki ewidencji protokołów wytwórczości.

- Rejestr dowodów wydania.

- Rejestr protokołów zużycia.

- Książka materiałów jednorazowego użytku.

Metryczka

Data publikacji 02.08.2011
Data modyfikacji 27.09.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Świtała
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Świtała
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Świtała
do góry