Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej został określony w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (wzór wniosku w załączeniu). W celu uzyskania informacji publicznej należy zwrócić się z wnioskiem o jej udostępnienie. Wniosek, który nie wymaga uzasadnienia, należy przesłać na adres listem tradycyjnym lub w formie elektronicznej:

Komendant
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej

im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92;
75-531 Koszalin

Adres e-mail: komendant.cossg@strazgraniczna.pl

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2. ustawy). Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Zainteresowany ma prawo do uzyskania każdej informacji o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na ochronę danych osobowych.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 02.08.2011
Data modyfikacji 10.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Świtała
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Świtała
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Świtała
do góry