Informacja o planowanych do zbycia zbędnych składnikach majątku

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wydziału Gospodarki Mundurowej – Centralnego Magazynu Mundurowego Straży Granicznej planowanych do zagospodarowania w formie sprzedaży

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 75 - 531 Koszalin, działając na podstawie § 7 ust. 1, § 35, § 36 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, poz.761 z późn. zm.) informuje, że posiada zbędne oraz zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego Wydziału Gospodarki Mundurowej – Centralnego Magazynu Mundurowego Straży Granicznej o wartości jednostkowej nie przekraczającej równowartości 300 euro, wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej informacji z przeznaczeniem do sprzedaży.

Osoby zainteresowane zakupem wyszczególnionych składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionego w załączniku nr 1 mogą składać pisemne wnioski do Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, zgodnie z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik nr 2.

Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka w Kancelarii Jawnej (budynek nr 36)  do dnia 28.10.2016 r. w godzinach 730 – 1100 oraz 1300 – 1530, bądź poprzez pocztę elektroniczną na adres: cos@strazgraniczna.pl lub za pomocą faxu: nr 94 34 44 700.

Składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży można oglądać w siedzibie sprzedającego w dniu 24.10.2016 r. oraz 25.10.2016 r. w godzinach 1100 – 1300. Mienie przeznaczone do sprzedaży usytuowane jest przy bud. nr 45 (dostęp ograniczony - oglądanie wyłącznie z osobą upoważnioną) przy ul. Piłsudskiego 92 w Koszalinie. Osoba upoważnioną do kontaktów w tej sprawie jest mjr SG Dagmara Podraza – Olech , tel. kontaktowy: 94 34 44 213.

Uwaga: Jeżeli co najmniej dwie osoby będą zainteresowane nabyciem tych samych składników rzeczowych majątku ruchomego, pomiędzy tymi osobami zostanie przeprowadzona aukcja, pod warunkiem, że żadna z tych osób nie zrezygnuje z zakupu danego składnika majątku.

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji 21.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Świtała
Osoba modyfikująca informację:
do góry