Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania  będących w posiadaniu Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.

I. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

  • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
  • (www.bip.cos.strazgraniczna.pl), zwany dalej „BIP COSSG”;
  • udostępniona w inny sposób niż w BIP COSSG (np.: zamieszczona w serwisie internetowym Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej oraz w wydawnictwach wprowadzonych do obrotu zawierających informacje publiczne);
  • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. 

Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji w drodze rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 94). Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

-  w odniesieniu do informacji publicznych udostępnianych w BIP COSSG oraz serwisie internetowym:

W przypadku, gdy dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP COSSG nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania zobowiązane są do:

  • poinformowania o źródle uzyskania informacji w postaci dopisku o treści: „Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej”,
  • poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
  • udostępniania innym użytkownikom informacji wyłącznie  w pierwotnie pozyskanej formie,
  • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
  • nie modyfikowania pozyskanej informacji publicznej

 -  w odniesieniu do informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

W przypadku informacji publicznych udostępnianych na wniosek, Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej określi warunki udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekaże je wnioskodawcy.

III. Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych.

Możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych w całości lub we fragmentach lub częściach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych dopuszczalne jest pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) oraz z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

IV. Udostępnianie informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania na wniosek.

1. Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego na adres:

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej

im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

ul. Marszałka Józefa Piłsudzkiego 92; 75-531 Koszalin

lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 64, poz. 565 z późn. zm).

2. W przypadku niespełniania warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

3. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienie sprawy  o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

4. Zasady i tryb  udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystania zostały szczegółowo unormowane w rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny oraz za wykorzystywanie utworu lub bazy danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Komendantowi Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.

Metryczka

Data publikacji 08.04.2013
Data modyfikacji 20.08.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Świtała
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Świtała
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Świtała
do góry